KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ ve Sbírkové knihovně Oblastního muzea Praha – východ

V podsbírce Oblastního muzea Praha-východ „Sbírková knihovna“ jsou uloženy světské i náboženské písně, modlitby, ale také nábožná ponaučení, pomněnky či tisky z poutí, písně světské, vojenské, dramatické i historické.  Kramářské písně se k nám dostaly zejména v poválečné době (po 2. světové válce) od sběratelů z Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi a nejbližšího okolí.Kramarske pisne

KATEGORIE PÍSNÍ:

1)      Náboženské

 • Vroucné modlitby k svatým pěti ranám. V Jindřichowě Hradci 1849; Inv. č.: KNI 3404
 • Píseň velmi pobožná k Pánu Božímu. Wytisstěná w Hoře Kuttný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3405
 • Píseň k dvanácti sv. patronům za šťastnou Hodinku smrti. Tisk Pavelka Nový Bydžov. 1891; Inv. č.: KNI 3406
 • Píseň k dvanácti sv. patronům za šťastnou Hodinku smrti. Tisk Pavelka Nový Bydžov. 1891, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3407
 • Pobožnost k sedmibolestné Panně Marii, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3408
 • Modlitba k swaté panně Barboře, obzwláštně patronce za ochránění náhlé a nenadálé smrti. Tiskem a nákladem B. Stýblo w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3409
 • Píseň nábožná k Pánu Ježiši. Tisk Jana Spurného v Karlowě ulici číslo 184, Praha 1865; Inv. č.: KNI 3410
 • Píseň nábožná k Panně Marii. Tisk U. Landfrasa Syna w Jindř. Hradci,  19. stol.; Inv. č.: KNI 3413
 • Nábožná píseň k Pánu Ježissi. Tisk a náklad Jos. Zwikla v Mladé Boleslavi,  19. stol.; Inv. č.: KNI 9739
 • Píseň nábožná k Panně Marii Svatohorské. Tisk U. Landfrasa Syna w Jindř. Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3414
 • Nowá píseň k uctění Panny Marie složená, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3415
 • Píseň nábožná k Pánu Ježissi. Tisk a náklad Jos. Zwikla v Mladé Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3412
 • Modlitba k pěti swatým osobám Ježíš, Maria. Josef, Joachym a Anna. Tisk Karla Bellmanna. 1861 Inv. č.: KNI 3416
 • Píseň k Panně Marii. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č: KNI 3417
 • Loučení od Panny Marie Svatohorské. Tisk U. Landfrasa Syna w Jindř. Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3418
 • Píseň nábožná pro katolické křesťany. (Chwalozpěv k Panně Marii). Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3419
 • Píseň nábožná k sw. Janu Nepomuckému. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3420
 • Píseň k Panně Marii sw. Wambeřické, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3421
 • Píseň prawdiwá o nessťastné bouři na moři, která wystěhowance do Ameriky plaucj překwapila a gak skrze důwěrné wolánj k Marii Panně zázračně ochráněni byli. Tisk R. Betterlowy knihtiskárny. 1852; 19. stol.;Inv. č.: KNI 3422
 • Píseň k svaté Anně. Tisk K. W. Mebaua w Praze. 1866; Inv. č.: KNI 3423
 • Píseň o umučení Páně (dle nápěvu „Již jsem dost pracoval“). Tisk Jana Spurného w Praze. 1863; Inv. č.: KNI 3429
 • Poustevník. Tisk Josefa Zvikla v Mladé Boleslavi, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3443
 • Píseň o welebné swátosti oltářní; 19. stol., Inv. č.: KNI 3447
 • Pochválen buď, Pán Ježíš Kristus. Tisk a sklad Aloisa Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1857; Inv. č.: KNI 3448
 • Welká pobožnost nedáwno wydaná k sedmi bolestem Panny Marie. [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3449
 • Nábožná modlitba ke cti a chwále swaté Anny. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3450
 • Píseň na boží tělo. Tisk a náklad F. Zwikla w Mladé Boleslavi, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3451
 • Modlitba papeže Klementa XI. u B. Stýbla na sw, Wáclawském náměstí w č. 786 a 787 w Praze. 186; Inv. č.: KNI 3452
 • Modlitba k sw. Janu Nepomuckému. Tisk u Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. 1855; Inv. č.: KNI 3453
 • Nejsrdečnější pozdrawení, wěnowané blahoslawené Panně Marii. Tisk u Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. 1855; Inv. č.: KNI 3454
 • Modlitba k. sw. Cyrillu a Methodu. Tiskem a nákladem B. Stýbla w Praze. 1865; Inv.č.: KNI 3455
 • Nábožná píseň k Panně Marii. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami.   1855;  Inv. č.: KNI 3456
 • Nábožná modlitba k obrazu blahoslawené Rodičky Boží. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1855; Inv. č.: KNI 3457
 • Modlitba k Panně Marii. Tisk Antonína Renna u Třech lip w Praze. 1858; Inv. č.: KNI 3458
 • Písničky pobožné k sw. Janu Nepomuckému, patronu, a krajanu czeskému. [s. l.], 1790; Inv. č.: KNI 3459
 • Píseň k nábožnému uctění třech Božských mučednic. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1855; Inv. č.: KNI 3460
 • Ku poctě zázračného obrazu Panny Marie na Svaté Hoře. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1856;  Inv. č.: KNI 3461
 • Žalostné loučení před obrazem Panny Marie Swatohorské. František Haiß. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1865; Inv. č.: KNI 3462
 • Odchod od Panny Marie matky milosrdenstwí. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1865; Inv. č.: KNI 3463
 • Nábožná modlitba k Panně Marii. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. W Příbrami. 1855; Inv. č.: KNI 3464
 • Nábožná modlitba k Panně Marii. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3465
 • Nábožná modlitba k Panně Marii. Tisk A. Lanfrasa syna w Jindřichowě Hradci. 1865; Inv. č.: KNI 3466
 • Horliwá modlitba poutníků před obrazem Marie Panny, Boleslawské. Tisk a náklad J. Spurného w Praze. 1855; Inv. č.: KNI 3467
 • Vroucné modlitby k Rodičce Boží. Tiskem a nákladem Jul. Janů. 1865; Inv. č.: KNI 3468
 • Píseň k Panně Marii ( Rozgímání o gegích sedmi bolestech). Nákladem Jindřicha Šulce. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3471
 • Život sv. Cyrilla a Mathoděje, apoštolův národův slovanských. Na památku svěcení nového chrámu Páně v Karlíně. Nákladem výboru pro vystavění chrámu Karlíského. Tiskem B. Stýbla v Praze. 1863; Inv. č.: KNI 3500
 • Neznámá modlitba, [s. l. ], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3502
 • Modlitba k Panně Marii. Tisk a sklad B. Stýbla w Praze, 19. stol.;Inv. č. KNI 3503
 • Modlitba k Panně Marii. Tisk A. Landfrasa v Jindř. Hradci, 19. stol.;Inv. č. KNI 3504
 • Nábožná modlitba k sedmibolestné Panně Marii. Tisk Vetterlovské knihtiskárny w Praze. 1853. Inv. č.: KNI 3505   
 • Na památku Swaté Missie. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1860; Inv. č.: KNI 3507
 • Loučení se od obrazu Mariánského na poutním místě. W Praze u Bedřicha Stýbla. Tisk Antonína Renna  w Praze. 1858; Inv. č.: KNI 3508
 • Modlitba k Panně Marii. Vetterlovská knihtiskárna v Praze. 1856; Inv. č.: KNI 3509
 • Píseň k chwále Marie Panny. Tisk Aloisa Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1858; Inv. č.: KNI 3510
 • Nowá píseň k Panně Marii Boleslawské, Matce spomocnici wssech zarmoucených a opusstených křesťanů. Tisk a náklad B. Posspísila w Chrudimi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3511
 • Modlitba k sw. Janu Nep. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.]; Inv. č.: KNI 3512
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslawské ze starých spisů wytažená. Tiskem a skladem Al. J.  Landfrasa  a Syna. W Jindřichowu Hradci a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3513
 • Přání od swatého Jana, K. Vetterlovská knihtiskárna w Praze, 1853; Inv. č. KNI 3514
 • Píseň k swaté Anně. [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3515
 • Nábožná píseň ke swatému Josefu, pěstounu pána Ježísse. W Jindřichowě Hradci. 1852; Inv. č.: KNI 3516
 • Požehnání od Panny Marie. Tiskem Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hradci. 1851; Inv. č.: KNI 3517
 • Horliwá modlitba poutnická před obrazem Marie Panny. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze. 1871; Inv. č. KNI 3519
 • Modlitba k sedmibolestné Rodičce Boží. Tisk Antonína Renna w Praze. 1859; Inv. č.: KNI 3520
 • Loučení od Rodičky Boží, Matky milosrdenství. Wssem ctitelům za sstastné nawrácení wěnowáno. W Praze u B. Stýbla. Tisk Karla Bellmanna v Praze. 1861; Inv. č.: KNI 3521
 • Koruna Panny Marie Swato-Růženecké, wssem Mariánským poutníkům wydaná, aby oni swatých odpustků oučastni byli.  W Praze u B. Stýbla. Tisk Antonína Stýbla w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 3522
 • Chwálozpěv k Panně Marii. Nákladem M. Heinricha. Tisk Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3523
 • Prosba k Srdci Pána Ježísse. W Praze u Bedř. Stýbla. Tisk Karla Bellmanna v Praze. 1861 Inv. č.: KNI 3524
 • Horlivá modlitba ke swaté Anně Frauenthálské. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1858; Inv. č.: KNI 3525
 • Nábožná píseň k swaté Trogici. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1858; Inv. č.: 9741
 • Horlivá modlitba ke swaté Anně. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1857; Inv. č.: 3526
 • Wroucná modlitba ke cti negblahoslawenějssí Panny Marie. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi.  1858; Inv. č.: KNI 3527
 • Chválozpěw k Panně Marii. U Krala Samma. W Praze. 1774; Inv. č.: KNI 3528
 • Nejponíženěgssí modlitba k obrazu blahoslawené Rodičky Boží Swatohorské. Tiskem Aloise Josefa Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1852; Inv. č. KNI 3529
 • Nábožná modlitba Panně Marii. Tisk a sklad St. Pospíssila w Chrudimi. 185; Inv. č.: KNI 3530
 • Nábožná modlitba k swat.  Salwátoru. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1858; Inv. č.: KNI 3531
 • Wroucná modlitba k Panně Marii a Anděli Strážci. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1857; Inv. č.: KNI 3532
 • Modlitba k pěti swatým osobám. Ježíš, Maria, Josef, Jáchym a Anna. Tisk St. Pospíssila w Chrudimi. 1859; Inv. č.: KNI 3533
 • Chwálozpěv o swatém Janu Nepomuckém. Wytisstěný na Horách Kutných,  19. stol.; Inv. č.: KNI 3534Modlitby we wsseobecných potřebách. Nařízením duchowní wrchnosti.  W knížecí arcibiskupské tiskárne. 1831; Inv. č.: KNI 3535
 • Ausopserungs-Gebete zur Feier unbeflechten Empfängniss der felinsften Jungfrau Maria, [s. l.], 19. stol., 1855; Inv. č.: KNI 3536
 • Dvě postní písně: „Již jsem dost pracoval,“ O můj Ježíši zrněný.“ Tisk a náklad knihkupectví B. Stýbl,v Praze, 1865; Inv. č.: KNI 3537
 • Nowá píseň k swatému. Janu Nepomuckému, wssem rouhačům na swětlo wydaná. Nákladem B. Nawrátila. Z tiskárny Jana Spurného w Praze. 1867; Inv. č.: KNI 3538
 • Nábožná modlitba k Panně Marii. Tiskem Jul. Janů v Praze. 1875; Inv. č.: KNI 3539
 • Chwálozpěv ku poctě neposskwrněného pannenstwí Marie Panny. Složil Wáclav Krejza. Tisk Aloisa Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1855; Inv. č.: KNI 3540
 • Nábožná píseň k pánu Ježíssi. W Praze wytištěná roku 1795; Inv. č.: KNI 3541
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježíše, wssem wěrným Křesťanům k horliwému rozímání wydaná. K dostání u Matěje Gintla w Blateise w krámě knihřském. 1790; Inv. č.: KNI 3542
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské. W Presspurku. 1846; Inv. č.: KNI 3543
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse. Tisk A. Rastránka w N. Bydžowě. 1865; Inv. č.: KNI 3544
 • Píseň k swaté Panně a Mučednici Kateřině. Tisk a sklad Ant. Augusty w Litomyssli. 1853;Inv. č.: KNI 3545
 • Píseň k pánu Ježíssi, ke cti a chwále boží vssem horliwým ctitelům. Tiskem Jos. Bergerowé w Litomyssli. 1865; Inv. č.: KNI 3546
 • Nábožná píseň k swatému Josefu, [s. l.]. 1800;  Inv. č.: KNI 3547
 • Nová píseň k sv. Janu Křtiteli od Josefa Chládka. Tisk J. Spurného w Praze. 1857; Inv. č.: KNI 3548
 • Píseň Panně Marii. [s. l.], 1780;  Inv. č.: KNI 3549
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslawské, ze starých spisů wytažená. Tiskem Aloise Josefa Landfrasa- W Jindřichowě Hradci. 1856; Inv. č.: KNI 3550
 • Nábožná píseň k pánu Ježíssi. [s. l.], 1848; Inv. č.: KNI 3551
 • Píseň nowá o umučení Pána Ježísse. Wytisstěná v Hoře Kuttný. 1806; Inv. č.: KNI 3553
 • Hystorycká píseň o nalezení Swatého Kříže, na kterémž Kristus Pán pro nasse spasení hořce umříte ráčil, k horliwému uctěni téhož wydaná. [s. l.], 1760; Inv. č.: KNI 3554
 • Píseň nowá pro ukrácení chwíle na swětlo wydaná. W Praze k dostání u Bedřicha Stýbla,19. stol.; Inv. č.: KNI 3555
 • Píseň nová o robotě. K dostání u Bedřicha Stýbla w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3556
 • Nowá píseň kajícího hříšníka; umučení Krista Pána sobě rozgimagícího, na swětlo vydaná (Ach, já hřissnik ten JC.), [s. l.]. 1846; Inv. č.: KNI 3557
 • Nábožná píseň k swatému Josefu, pěstounu Pána Ježísse, W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3558
 • Angelský Zdráwas. W Praze u Hrabowských dědiců, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3561
 • Píseň k Panně Marii. W Praze. [19. stol.; Inv. č.: KNI 3563
 • Nábožná píseň o umučení Krista Pána. [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3565
 • Nowá píseň ze žiwota Swatého Iwana wytažená. U Bedřicha Stýbla w Praze. 1849; Inv. č.: KNI 3566
 • Prawdivá píseň o welkém zázraku. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3567
 • Wýtah ze žiwota sw. Maří Magdaleny, všem ctitelům tuto k rozjímání dáno. Vetterlovská knihtiskárna w Praze. 1855; Inv. č.: KNI 3569
 • Píseň o welebné Swátosti oltářní. W Praze u Jana Rokosa, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3570
 • Nábožná píseň ke cti Swaté panny Barbory, mučednice, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3574
 • Nábožná píseň k Swaté panně Barboře. W Praze. 1833; Inv. č.: KNI 3578
 • Nowá píseň k Panně Marii Swatohorské. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3586
 • Píseň k bolestné Panně Marii. Wytisstená w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3589
 • Nowá píseň k Panně Marii Swatohorské, [s. l.]. 1848; Inv. č.: KNI 3590
 • Nowá píseň swatému Frantissku. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3593
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse, wšem wěrným křesťanům k horlivému   rozgímání wydaná. W Chrudimi u J. Kossiny. 1827; Inv. č.: KNI 3596
 • Angelský Zdráwas. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3597
 • Nábožná píseň o umučení Pána Ježísse Krista, w Pardubicích wytisstená, [s. d.]19. stol.; Inv. č.: KNI 3648
 • Pobožná píseň o umučení Pána Ježísse Krista k horlivému zpíwání wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3649
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, Wytisstěná w Prdubickích, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3650
 • Wroucná píseň o Spasiteli našem Pánu Ježissi Kristu, dusse křesťanské po Swátosti oltářní dychtící, w Pardubicíchn, 19. stol. ; Inv. č.: KNI 3651
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse wšem wěrným křesťanům k horlivému rozgímání wydaná, w Chrudmi u S. Kossiny, 1827; Inv. č.: KNI 3654
 • Welmi nábožná píseň k nejswětěgší Swátosti Oltářní, Bedřich Stýbl, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3655
 • Chwalozpěw k Panně Marii, Tisk Aloisa Josefa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1856; Inv. č.: KNI 3656
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3657
 • Nábožná píseň k swaté panně Barboře, wšem wěrným gegim ctitelům n swětlo wydaná, wytisstěná na Horách Kutných u Josefa Ant. Wondráčka , 1813; Inv. č.: KNI 3658
 • Nábožná píseň k swaté panně Kateřině, wšem ctitelům gegím, k potěssení wydaná, wytisstěná w Hoře Kutný, 1813; Inv. č.: KNI 3659
 • Nowá píseň k panně Marii, [s. d.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3660
 • Píseň nowá k Panně Marii Swatohorské „Nemám z gara wěrssi radost“, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3661
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, wytisstěná w Hoře Kutný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3663
 • Píseň k uctění swatého Kříže, w Litomyssli, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3664
 • Horliwá píseň k Pánu Ježíssi, wníž se celý wejtah umučení obsahuge, hned od poslední wečeče, až do skonání žiwota na hoře Kalwrje, w Litomyssli wytisstěná, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3665
 • Píseň prawdivá o Zázraku Božím, který se stal w kragi Lužickém blíž města Berlize, kterak tam Pán Bůh skrz Pannu Marii, gednoho owčáka němo-hluchého uzdrawiti ráčil, [s. l.] 19. stol.; Inv. č.: KNI 3666
 • Nowá píseň Mládencům a Pannám k zpěwu wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3667
 • Píseň při Mssi swaté, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3668
 • Dwě nábožné písně o přehořkém umučení Páně, w Jindřichowě Hradci u Aloisa Josefa Landfrasa, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3669
 • Píseň o zjevení panny Marie, která se zjevila zgewila blíž měst Říma w genom welkém lese; při tom zgewení bylo i spatřeni strassliwé znamení na obloze nebeské, gak geden každý z písně této gak náleží wyrozumí, Tiskem wdowy Táborowé, W Praze, 1848; Inv. č.: KNI 3670
 • Horliwá píseň o církvi swaté a o následowání Pána Ježísse, Tisk K. Vetterlowské tiskárny w Praze, 1855; Inv. č.: KNI 3671
 • Horliwá píseň k swaté Maři Magdaleně, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3672
 • Nábožná píseň o Církwi a Lásce Kristowě, w Pardubicích, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3673
 • Píseň nowá k swatému Jánu z Nepomuku, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3674
 • Nowá píseň o jednom mládenci, na jehož swadbě anděl Rafael byl, kterak od něho zase k rozkossem nebeským pozwán gsa, 350 let tam zustal, [s. l.], 19. stol.; Inv. č. 3675
 • Nábožná píseň k swatému Janu Nepomuckému, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3676
 • Nábožná píseň k swatému Janu Nepomuckému, wšem wěrným ctitelům k horlivému zpíwání wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3677
 • Píseň swatému Josefu, pěstounu Pána Ježísse, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3678
 • Nábožná píseň ke cti a chwále swaté Anně, pěr radostí žalostí, Tiskem Jos. Bergerowé w Litomyssli, 1866; Inv. č.: KNI 3679
 • Nábožná píseň k swaté Anně, wssem wěrným ctitelům k horliwému zpíwání wydaná, [s. l.], 19. stol.]; Inv. č.: KNI 3680
 • Píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3681
 • Píseň k uctění swatého Kříže, Tisk a sklad Ant. Augusty w Litomyssli,1858; Inv. č.: KNI 3682
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíši, wytisstená v Hoře Kutný, 1808; Inv. č.: KNI 3683
 • Bolestná píseň k Pánu Ježíssi, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3684
 • Chvalozpěv ku poctě nejblahoslaweněgssi Panně Marii, Tisk Aloise Josefa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1854; Inv. č.: KNI 3685
 • Nábožná píseň k panně Marii, Tisk Aloise Josefa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1854; Inv. č.: KNI 3686
 • Nowá píseň k Panně Marii Swatohorské, w Praze u F. Brussi w Karlině, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3687
 • Welmi prospěšná a nábožná modlitba, wssem ctitelům Božím wydaná, w Praze u Hranowských dědičů, 19. stol.; Inv.č.: KNI 3689
 • Nábožná píseň k saatému Jánu Nepomuckému, u Františk SSola, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3690
 • Nábožná píseň Panně Marii, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3691
 • Nowá píseň k uctění Panny Marii složená, Tisk R. W. Medua w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3692
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslawské ze starých spisů wytažená, Tisk Aloise Josefa Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 1854; Inv. č.: KNI 3693
 • Nábožná píseň k Panně Marii o gegím skonání, Tisk a sklad A. J. Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 1854; Inv. č.: KNI 3694
 • Nowá píseň k Panně Marii Swato-Wambeřické, Tisk Aloise Josefa Landfrasa w JIndřichowě Hradci, 1852; Inv. č.: KNI 3695
 • Pobožná píseň k Panně Marii, w Litomyssli u W. Turečka, 1812; Inv. č.: KNI 3696
 • Bolestná píseň k Pánu Ježssi „Ach nebesa se ustrňte“, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3697
 • Nowá píseň k Panně Marii Swatohorské, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3698
 • Nábožná píseň k blahoslavené Marii Panně, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3699
 • Nowá píseň o lásce Kristowě z rozličných textů Písma svatého wytažená, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3700
 • Nábožná píseň neb loučení se s Pannou Marií, Tiskem Aloise Josefa Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 1851; Inv. č.: KNI 3701
 • Dwě nábožné písně o prawém milowání Pána Ježísse, wytisstěné v Hoře Kutné, 1808; Inv. č.: KNI 3702
 • Nowá píseň Panně Marii, Tisk Al. Lndfrasa w Jindřichowě Hradci, 1856; Inv. č.: KNI 3703
 • Dwě písně nowé, wšem na Swatou Horu putugícím poutníčkům  ku potěšení na swětlo wydané, wytisstené w Příbrami, 1746; Inv. č.: KNI 3704
 • Nábožná píseň o líbezné krásné zahradě, w Jindřichowě  Hradci, 1852; Inv. č.: KNI 3705
 • Nábožné písně k Panně Marii Swatohorské, Tiskem Aloise Josef Lndfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1856; Inv. č.: KNI 3706
 • Prawdivá píseň o jisté mladé dívčici, kteráž skrze swatý rouhání od Boha potrestaná byla, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3707
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, wytisstěná w Hoře Kuttný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3708
 • Horliwá žádost ke cti a chwále Marie Panny, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9742
 • Pobožná píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3710
 • Nábožná píseň k swaté Anně, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3711
 • Horliwá píseň k swatému Wáclawu, aneb jeho smutné rozloučení se swýmy gragamy,[s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3713
 • Píseň k swaté Kateřině, w Praze u W. SSlereta a Matěje Hollaura,1789; Inv. č.: KNI 3714
 • Nábožné písně aneb: Užitečné rogímání o Pánu Ježíssi Kristu, Na Horách Kuttných, 1801, Inv. č.: KNI 3715
 • Píseň ze Zákona Páně wytažená, wšem křesťanům k následowání dobrých skutků na swětlo wydaná, wytisstěná w Pardubicích, 1806; Inv. č.: KNI 3716
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, wšem pobožným křesťanům k horliwému rozgímání wydaná, wytisstěná w Hoře Kttný, 1814; Inv. č.: KNI 3717
 • Píseň nábožná: Umučení Pána Ježísse, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3718
 • Písně pobožné o užitečném rozgímání k Pánu Ježíssi, w Litomyssli, 1814; Inv. č.: KNI 3719
 • Píseň nábožná o umučení Pána Ježísse, wšem wěrným křesťanům k rogímání utrpení geho wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3720
 • Nábožná píseň o bolestné Matce Boží, pod křížem stojící, wytisstěná w Hoře Kuttný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3721
 • Pobožná píseň Pánu Ježíssi, wytištěná v Hoře Kuttný, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3722
 • Píseň nowá k Pánu Ježíssi, duše křesťanské po Swátosti Oltářní dychtící, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3723
 • Horliwá píseň rozgímagící cesty Pána Ježísse do Jerusaléma, [s. l.], [s. d.]; Inv. č.: KNI 3724
 • Nábožná píseň, v které hříšný člověk otazugící se Krista Pána na cestu spasitelnou k žiwotu wěčnému welmi užitečnou, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3725
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse, tisk Vetterlovské knihtiskárny w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3726
 • Nábožná píseň a wolání k Pánu Ježssi a Marii Panně, wytisstěná v Uherské Skalici, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3727
 • Nábožná píseň a volání k pánu Ježíši a Marii Panně; Inv. č.: KNI 3728
 • Wroucná píseň k Panně Marii, w které se obsahuge, gak se hřissnik k Matce Boží utíká a gi za milost prosí, tisk R. Wil. Medaua w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3729
 • Nábožná píseň k Marii Panně, w Uherské Skalici, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3730
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslavské, ze spisů starých wytažená, tisk Vetterlovské knihtiskárny w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3731
 • Nábožná píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3732
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, tisk i R. W.  Medaua w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3734
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, Vettrerlowská knihtiskárna w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3735
 • Píseň složená ku wětssí chwále Panně Marii,tisk u r. W. Medaua w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3736
 • Píseň k bolestné Panně Marii, tisk Vetterlovské knihtiskárny w Praze, 1855; Inv. č.: KNI 3737
 • Nábožná píseň k swatému Janu, pomocníku chudých a potěssiteli zarmoucených, Vetterlovská knihtiskárna w Praze, 1853; Inv. č.: KNI 3738
 • Píseň o umučení Pána našeho Ježísse Krista, w Praze, 1848; Inv. č.: KNI 3739
 • Nowá píseň k Panně Marii v Miškowském lese, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3740
 • Nowá píseň k nábožnému uctěn, O třech Božích mučedinicích, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3741
 • Nábožné písně aneb:  Užitečné rozjímání o Pánu Ježíši Kristu, w Praze, 1849; Inv. č.: KNI 3742
 • Píseň horlivá k Pánu Ježíssi wšem zarmouceným ku potěssení wydaná, wytisstěná w Čáslavi, 1827; Inv. č.: KNI 3743
 • Nábožná píseň Panně Marii Swatohorské, w Těssíně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3744
 • Píseň stará o potopě světa, ze Starého zákona, [s. l.], 1822; Inv. č.: KNI 3745
 • Nábožná píseň ke wšem oudům Kristovým, w Praze, 1847; Inv. č.: KNI 3746
 • Pobožná píseň k P. Marii Swatohorské, Jindřichowu Hradci, 1851; Inv. č.: KNI 3747
 • Nábožná píseň k swatému Janu, welkému patronu wdow a opusstěných sirotků, Praha, 1850; Inv. č.: KNI 3748
 • Nowá píseň mládencům a pannám, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3749
 • Nábožná píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3750
 • Svatý zlatý otče náš, w Bystžici u J.  Tumlera,19. stol.; Inv. č.: KNI 3751
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, tiskem u Karla Wilima Medaua w Praze, 1849; Inv. č.: KNI 3752
 • Nowá píseň k Pánu Ježíssi, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3753
 • Wýkladná píseň všem prawowěřícím křesťanům na swětlo wydaná, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3754
 • Nábožná píseň k swaté Panně Kateřině,wytisstěná w Pardubicích, 19. stol.; Inv. č: KNI 3755
 • Nábožná píseň ke cti a chwále swtému Janu Nepomuckému, w Chrudimu u Josefa Kossiny, 1815; Inv. č.: KNI 3756iskupské knihtiskárny, w Praze, 1850; Inv. č.: KNI 3748
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3757
 • Píseň prawdivá o Zázraku Božím, který se stal w kragi Lužickém blíž města města Berlize, kterak tam Pán Bůh skrz Pannu Marii, gednoho owčáka němo-hluchého uzdrawiti ráčil [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3760
 • Nábožná píseň k Swat. Janu Nepomuckému, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9743
 • Nábožná píseň k Panně Marii, wšem mariánským ctitelům obětovaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3761.
 • Horliwá píseň o swaté Kateřině, wytisstěná w Bibkowě,19. stol.; Inv. č.: KNI 3762
 • Modlitba k zázračnému obrazu Marie Panny, J. P. Pospissila w Pardubicích, 1854; Inv. č.: KNI 3763
 • Píseň k Panně Marii Staro-Boleslawské, tisk Al. Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 19. stol.]; Inv. č.: KNI 3764
 • Nová píseň k panně Marii Boleslavské všem věrným poutníkům věnovaná, Sepsáním a nákladem Anny Vojtěšky, Tiskem V. Augusty v Litomyšli 1851; Inv. č.: KNI 3765
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, vydáním a nákladem Rozalie Vondráčkové z Osíka, Tiskem V. Augusty v Litomyšli, 1852; Inv. č.: KNI 3766
 • Píseň ze Zákona Božího, k následování dobrých skutků na swětlo wydaná,Tisk a sklad V. Augusty w Litomyssly, 1860; Inv. č.: KNI 3767
 • Nábožná píseň k Panně Marii, tisk Jos. Bergerowé w Litomyssli, 1865; Inv. č.: KNI 3768
 • Nábožná píseň k Panně Marii Svato-wambeřické, tisk S. Pospissila w Chrudimi, 1862; Inv. č.: KNI 3769
 • Nábožná píseň k Panně Marii, tisk a sklad V. Augusty w Litomyssli, 1855: Inv. č.: KNI 3770
 • Píseň k Swaté Panně, tisk a sklad Antonína Augusty w Litomyssli, 1856; Inv. č.: KNI 3772
 • Pobožná píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse, w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3773
 • V Sedmihradsku se stala věc podivná, skrze strašlivou choleru, patrný zázrak sw. Rocha, Šebestiána a sw. Rozálie, w píseň uwedený,tiskem Jos. Bergerowé w Litomyssli,1866; Inv. č.: KNI 3774
 • Wzbuzení třech Božských ctností, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3775
 • Nowá píseň o Swatym kříži, wšem wěrným křesťanům na swětlo wydaná, 1820; Inv. č.: KNI 3776
 • Modlitba k Swatému Janu, Tisk a sklad B. Stýbla w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3777
 • Píseň duchowní, tisk A. J. Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 1860; Inv. č.: KNI 3778
 • Tajemství VI: Ježíš, který se pro nás krví potiti ráčil, Tiskem a nákladem občanské tiskárny v Brně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3779
 • Tajemství VIII: Ježíš, který pro nás trním korunován býti ráčil, Tiskem a nákladem občanské tiskárny v Brně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3780
 • Příkladná píseň o Adamowi a Ewě, prwních rodičů našich, Tiskem a nákladem Al. Jos. Landfrasa a syna, w Jindřichowu Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3781
 • Píseň k Panně Marii, Tiskem a nákladem Al. Jos. Landfrasa a syna, w Jindřichowě Hradci w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9744
 • Pobožná píseň k Panně Marii, Tisk Aloisa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1859; Inv. č.: KNI 3782
 • Píseň u kříže misionárního, wytištěné a skladovné u Al. Landfrasa w Jindřichowě Hradci, 185 Radostný vinš, který poutníček skládá před obrazem Nejsvětější Trojice, Tiskem a nákladem V. Augusty v Litomyšli, nákladem Anny Vojtěšky, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3784
 • Nábožná píseň o Pánu Ježssi, Tiskem a nákladem Al.  Landfrasa a syna, w Jindřichowě Hradci a Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3785
 • Nowá píseň k swatému Janu Nepomuckému, wssem milovníkům zpíwání na swětlo wydaná, Tiskem a nákladem Al.  Landfrasa a syna, w Jindřichowě Hradci a w Táboře; 19. stol.; Inv. č.: KNI 3786
 • Píseň k swaté Panně Barboře, Tiskem a skladem Al. J.  Landfrasa a syna,w Jindřichowu Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3787
 • Historická píseň o Swaté Jenowefě, Tiskem Aloisa J.  Landfrasa, w Jindřichowě Hradci 19. stol.; Inv. č.: KNI 3788
 • Píseň o welebné Swátosti oltářní, Tiskem a skladem A. J.  Landfrasa a syna, w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3789
 • Píseň o welebné Swátosti oltářní, Tiskem a skladem Al. Landfrasa syna, w Jindřichowě Hradci w Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3790
 • Nowá píseň k Pánu Ježíssi, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3791
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, Tisk Al. Landfrasa syna, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3792
 • Tajemství VII:  Ježíš, který pro nás bičován býti ráčil, Tiskem a nákladem Občanské tiskárny v Brně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 37935; Inv. č.: KNI 3783
 • Nábožná píseň k blahoslawené Panně Marii, Vettrerlowská knihtiskárna w Praze, 1857; Inv. č.: KNI 3794
 • Důwěrná píseň k Panně Marii, nowě na světlo wydaná roku 1855, Vettrerlowská knihtiskárna w Praze, 1857; Inv. č.: KNI 3795
 • Nábožná píseň k Panně Marii, tiskem V. Augusty w Litomyssli,1862; Inv. č.: KNI 3796
 • Památka z pouti ze Staré Boleslavě - Růženec k uctění slz Panny Marie, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3797
 • Píseň k Panně Marii bolestné, Tisk a sklad Ant. Augusty w Litomyssli, 1857; Inv. č.: KNI 3798
 • Modlitba k sedmibolestné Rodičce Boží, Tisk Antonína Renna w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 3799
 • Píseň k Panně Marii, Tiskem a nákladem tiskárny Jan Spurného, w Praze, 1866;  Inv. č.: KNI 3800
 • Píseň k Panně Marii Bolestné, w Praze, 1863; Inv. č.: KNI 3801
 • Nábožná píseň k Panně Marii na swětlo wydaná, w Presspurku, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3802
 • Pravdivá píseň o nešťastné bouři na moři, která vystěhovalce do Ameriky stihla, a kterak skrze důvěrné volání k Marii Panně zázračně zachráněni byli, v Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3803
 • Nowá píseň k Panně Marii Swato-Wambeřické, w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3804
 • Prawdivá píseň o zázračném zjewení Panny Marie, kteráž se zjewila v Uherské kragině nad pevností Budínem, wssemu národu křesťanskému k polepssení žiwota lidského, Tisk a náklad tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3805
 • Píseň k Panně Marii, Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3806
 • Nábožná píseň k Panně Marii, nákladem Eugena Petrsona v Příbrami, Tiskem Jul. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3807
 • Nábožná píseň k Panně Marii Vambeřické (Začátek Vambeřic; Zpívá se jako „V borovém na skále háji“, do tisku upravila M. Kučerová), Složil Václav Jonáš v Loučeni, Tisk Jana Spurného v Praze, 1884; Inv. č.: KNI 3808
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, Složil František Huněk, Schwálena od kanowníků Staro-Boleslawských, Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3809
 • Wroucná píseň k Panně Marii, w které se obsahuje, jak hříšník k Matce Boží se utíká a ji za milost prosí, Tiskem Jana Spurného w Praze, nákladem Aug. Petrson v Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3810
 • Píseň k nejblahoslawenějssí Panně a Rodičce Boží Marii, Tisk A. Landfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3811
 • Nábožná píseň k Panně Marii Svatohorské, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3812
 • Píseň k Panně Marii Swatohorské, tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3813
 • Loučení s Pannou Marii, kterak ona swé ctitele od sebe propouští, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3814
 • Památka na vykonanou, svatou zpověď velikonoční ve farním chrámu Páně v Kojetíně L. P. 1911: Litanie o Panně Marie Lúrdské, Tiskem kníž. – arcibiskupské knih a kamenotiskárny v Olomouci, 19. stol..]; Inv. č.: KNI 3815
 • Píseň k Panně Marii, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3816
 • Píseň k bolestné Matce Panně Marii, tiskem A. Landfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3817
 • Nábožný chwalozpěw k uctění blahoslawené Panny Marie, doporučen nábožným katolickým křesťanům co mocný prostředek proti morové ráně a choleře, z tiskárny Jana Spurného w Praze, 1866; Inv. č.: KNI 3818
 • Píseň k Panně Marii Spomocnici, Tisk A. Landfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3819
 • Zpěv ke cti Panny Marie, 19. stol., 1865; Inv. č.: KNI 3820
 • Wroucná píseň k panně Marii, w které se obsahuje, jak hříšník k Matce Boží se utíká a ji za odpuštění prosí, Tiskem A. J. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3821
 • Nebeská koruna Marie Panny, Nákladem a tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3822
 • Píseň k Panně Marii, Nákladem Aloise Raddy ze Zášové, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3823
 • Píseň k bolestné Panně Marii, Tiskem a skladem Aloisa Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3824
 • Píseň k Panně Marii Bolestné, Tisk a sklad Al. J. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, 1862 Inv. č.: KNI 3825
 • Píseň k Panně Marii Bolestné, Tiskem A. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, 1863; Inv. č.: KNI 3826
 • Nábožná modlitba k obrazu blahoslawené Rodičky Boží Swato-Horské, Tisk A. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hradci, w Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3827
 • Nová píseň o přehrozném zázraku, který se stal roku tohoto w sedmihradské zemi, gak w hlavní městě Belegradě skrze rouhání u gednoho pohana proti Panně Marii, gež potrestán byl, tisk Jana Spurného w Praze, 1863; Inv. č.: KNI 3828
 • Loučení s pannou Marií, kterak ona swé ctitele od sebe propouští, [s. l. ], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3829
 • Nowá píseň o nynějších těžkých časech, a prosba k Bohu o smilowání každému člowěku křesťanskému, k duchownímu potěšení a za odwrácení wšeho zlého, wytisstená w Pardubicích, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3841
 • Prawdiwý příběh, který se stal w chrudimském kragi, we wsi Wojtěchowě na panství Lichtenburském, kterak jeden rouhač od Rodičky Boží potrestán byl, roku 1821, [s. l.]. 19. stol.;Inv. č.: KNI 3662
 • Píseň k Panně Marii, Tisk Jana Spurného w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 3849
 • Wýborná modlitba k Marii, Matce Boží a opusstěných lidí, tisk Al. Lndfrasa syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9746
 • Památka Svátosti svatého biřmováni udělené v chrámu Páně Přeméřickém dne 12. června 1879 od jeho eminencí nejdůstojnějšího vysoce urozeného Pána Bedřicha, Knížete ze Švarcenbergu, kardinála a arcibiskupa Pražského, tisk a sklad B. Stýbla v Praze, 1879; Inv. č.: KNI 9747
 • Wroucná modlitba k sw. Josefu za ssťastnou hodinu smrti, tisk Al. Lndfrasa syna w Jindřichowě Hradci, w Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9748
 • Památka Svátosti svatého biřmování udělené v chrámu Páně staré Boleslavi dne 12. května 1891 od Jeho Eminencí nejdůstojnějšího a vysoce urozeného Pána, pana Františka de Paula kardinála ze Schönbornů, knížete arcibiskupa Pražského,¨tiskem kn. Arcib. knihtiskárny v Praze, 1891; Inv. č.: KNI 9749
 • Památka Svátosti svatého biřmování udělené v chrámu Páně staré Boleslavi dne 12. května 1891 od Jeho Eminencí nejdůstojnějšího a vysoce urozeného Pána, pana Františka de Paula kardinála ze Schönbornů, knížete arcibiskupa Pražského, tiskem kn. Arcib. knihtiskárny v Praze, 1891; Inv. č.: KNI 9750
 • Píseň k Swatému Wáclawu, [s. l.], [s. d.]; Inv. č.: KNI 9751
 • Píseň o přehořkém umučení Pána Ježísse, Tisk a náklad Jos. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9752
 • Wýtah ze žiwota swaté Máří Magdaleny, wšem ctitelům touto písní k rozgímání dáno, Tisk a náklad Jos. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9753
 • Nábožná píseň k Panně Marii Bolestné, tisk Karla Rastránka w Nowém Bydžově, Tisk a náklad Jos. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9754
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi, tisk B. Stýbla w Praze, 1862; Inv. č.: KNI 9755
 • Chwálozpěv Panně Marii,[s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9756
 • Chwálozpěw k Panně Marii, wssem Marianským ctitelům obětowán, Tiskem a nákladem tiská Nábožná píseň o umučení Pána Ježísse, [s. l. ], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9758
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi ukřižowanému, Tisk a náklad J. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9759
 • Píseň složená ku wětší chwále Panny Marie, Tisk a náklad Jos. Zwikla w Ml. Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9760
 • Pravdivý příběh, který se stal v Pruské zemi v hlavním městě Berlíně, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 9761
 • Modlitba k Panně Marii, Tiskem Jůl. Janů, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9762
 • Nábožná píseň k Panně Marii Swatohorské, v nížto se obsahuge popis téhož chrámu, Tisk A. Landfrasa syna w Jindř. Hradci, w Příbrami, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9763
 • Píseň k Panně Marii Svatohorské, tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č: KNI 9764
 • Píseň k Panně Marii, Tisk a náklad Josefa Zwikla w Mladé Boleslavi, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9765
 • Požehnání od Panny Marie, tisk A. Landfrasa syna v Jindř. Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9604
 • Píseň k Panně Marii bolestné, Tisk Karla Bellmana w Praze 1861; Inv. č.: KNI 9767
 • Nábožná píseň k Pánu Ježíssi - začíná se: "Za přeswatá gména", tiskem Jos. Berggerowé w Litomyssli,1867; Inv. č.: KNI 9768
 • Píseň umučení Páně, Tisk J. Zwikla w Mladé Boleslawi, 1861; Inv. č.: KNI 9769 z tiskárny Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9757
 • Wýtah ze žiwota sw. Máří Magdaleny, wssem ctitelům touto k rozgímání dáno, tisk R. W. Medaua w Praze, 1854; Inv. č.: KNI 9770
 • Pobožná píseň k Pánu Ježíssi, w Praze, 1832; Inv. č.: KNI 9771

 

 2) „Dramatické“

 • Píseň o kruté vraždě, která se stala v Brandejse [Brandýs nad Labem] 13. ledna 1849. K dostání u Bedřicha Stýbla, w krámě knihařském, Na Příkopech (w Kolowratské třídě), 19. stol.; Inv. č.: KNI 3411
 • Píseň výstražná o děsivé, loupežné vraždě, spáchané 27 letým obuvníkem Antonínem Zaorálkem na hodináři Antonínu Podrazilovi v Brně dne 20. února 1899. Sepsáním a nákladem Fr. Skotáka z Hrušovic u Brna, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3426
 • Truchliwá píseň o dwouch wraždách, které se dne 11. května 1859 blíže města Prahy u Cibulského háje blíže kříže swt. Udály. Vydal František Žáček. Tisk Jana Spurného w Praze. 1859. Inv. č.: KNI 3489
 • Welmi truchlivý příběh, který se stal v dědině Habrowanech, blíž městečka Rožnowa v okrese Wišňovském. Knihosklad Jana Rippa w Jihlawě, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3501
 • K podiwení příběh, který se stal na hranicích Slezských. Tiskem w Opawě. 1820; Inv. č.: KNI 3552
 • Nowá píseň o jedný bohaprázdný panně, která sedum swých vlastních dítek o žiwot připravila. W Praze se swolenim censury wytisstená. 1846; Inv. č.: KNI 3564
 • Píseň strasslivá o opowážliwosti jedné děvečky, která kocoura za dítě k prsum wzala, a gak za to ztrestaná, z písně každý wyrozumí, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3571
 • Nowá píseň o strasslivém příběhu, který se stal u města Petrohradu.  W Praze. 1849; Inv. č.: KNI 3577
 • Žalostná píseň o jendom Maylandském malíři, genž ukrutně pronásledován byl [s. l.], 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3595
 • Píseň pro wyražení: O zlém můži. Tiskem Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hradci. 1859; Inv. č.: KNI 3599
 • Píseň o vraždě na Chlumu. Tisk a sklad Jána Rippla Jihlawě, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3600
 • Prawdiwý příběh o ukrutné wraždě, která se stala na saských hranicích blíže města Opawy. Z tiskárny Jana Spurného w Praze. 1871; Inv. č.: KNI 3602
 • Píseň „Loupežníci na Chlumu“, Sepsáním a nákladem Josefa Chládka, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3623
 • Prawdiwá piseň o gistém kowáři, který we Widni pracowal a tam též milenku swou zawraždil, jak se z pisně lépe wyrozumí, Sepsal a wydal František Haiβ, Tisk Jana Spurného wdowy, w Praze, 1861; Inv. č.: KNI 3627
 • Umrlčí svadba, aneb: Dewět křížů w lese Bytešském (Morawská powěst spojená s písní), Sepsal a wydal František Haiβ, W Jindřichowě Hradci, 1861; Inv. č.: KNI 3630
 • Pravdiwý příběh, který se w hlavním městě Olomouci s jedním hrobařem a s jeho manželkou wykonal w měsíci listopadu roku 1865, Tiskem Adolfa Jos. Landfrasa a syna,   W Jindřichowě  Hradnic a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3638
 • Nová a pravdivá píseň o přehrozné vraždě, která se stala v našem Posku 2 hodiny za Krakovem ve vsi Mohili od roku 1877, až do roku 1892, kterou vraždu spáchal Jiří Mruzek 37 roku stár, za což pak v městě Krakově v roku 1893, smrtí provazem odpraven byl, nákladem Karla Pavliče, Tisk J. Rippla a syna v Jihlavě, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3639
 • Nowá píseň o přehrozné wraždě, Tiskem a skladem Al. Landfrasa a syna w Jindřichowě  Hradci a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3643
 • Smutná a truchliwá píseň o nešťastném příběhu, který se stal w městečku Škworci [Škvorec], [s. l.]; 19. stol. Inv. č.: 3845
 • Pravdiwá píseň o welkém tiranstwí otce a matky, jakož i tom, jak Bůh newinnost zastáwá, w Praze, 1849; Inv. č.: KNI 3846.
 • Truchliwá píseň o spáchané wraždě, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3847
 • Žalostná píseň o pěti sirotách a zázračném pacholeti, které gedna macecha na swět přiwedla w městě Oppolo w zemi Pruské, dne 13. Listopadu roku 1866, Tisk a sklad Jana Rippla w Jihlawě, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9609

 

3) Světské

 • Píseň nová pro ukrácení chvíle. Jindy a nyní. Sepsal Jan Wotrubec. Tisk Jana Spurného w Karlowě ulici číslo 184., 1863 Inv. č.: KNI 3424
 • Píseň nová pro mládence a panny k obveselení mysle, na světlo vydána. Tisk a náklad J. Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3425
 • Píseň příkladná o marnosti nyněgšího swěta. Vydal František Žáček. Tiskem Jana Spurného w Praze. 1860; Inv. č.: KNI 3427
 • Nářek milenky pro masopust. Sepsal František Jakl. Nákladem Václava Lisi. Z tiskárny Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3428
 • Píseň Nová pro mládence a panny. Sepsala Josefa Sikorová. Nákladem Františka Klána, zpěváka z Hostomic. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3430
 • Píseň Nová pro mládence a panny. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3431
 • Nová Píseň pod názvem Hlava bolí. Tisk a náklad Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3432
 • Nová Píseň na příklad všem mládencům a pannám o nábožném poustevníku. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3433
 • Píseň Olšanská. Sepsáním a nákladem Anny Kantorové, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3434
 • Píseň Světská pro dívky a hossi. Tiskem Antonína Renna na Příkopech w Praze. 1858; Inv. č.: KNI 3435
 • Obraz letossního plesu aneb: Hvězda i déssť. Tiskem Antonína Renna w Praze. 1858; Inv. č.: KNI 3437
 • Krásný Překlad o věrnosti manželské wssem manželům i manželkám na wěčnou památku wydaný. Tisk Antonina Renna w Praze. 1958; Inv. č.: KNI 3438
 • Nowá píseň mládencům a pannám, kteří w staw manželský wstoupí. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3439
 • Směssná piseň pro mládence a panny o zamilowaném strassidle. Tisk Jana Spurného w Praze čjs 184-1, 1862; Inv. č.: KNI 3440
 • Krásný Měsíček. Mravný zpěw pro nassi mladež, newynému wyražení. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3442
 • Nowá píseň za příklad wssem mládencům a pannám o nábožném poustewníku. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3444
 • Rowný zpěw Arnosstu a Běle, pro mládencia panny. Z tiskárny J. Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9740
 • Nowá píseň na příklad wěrné lásky vssem mládencům a pannám wydaná. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3470
 • Nová píseň pro mládence a panny. Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3477
 • Prawdivá píseň pro wýstrahu mládencům a pannám, kteří gsi z přísahy žerty dělagí, a gak to časem smutný konec wezme, to se z písně lepssí wyrozumí. Tisk Jana Spurného w Krarlowě ulici 184-1 w Praze, 1857; Inv. č.: KNI 3479
 • Píseň. Lešanský kovář. Sepsáním a nákladem Ladislava Hájka. Tisk Jan Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3480
 • Nowá píseň pro mládenci a panny. Nákladem M. Procházkové. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3481
 • Nowá píseň pro příklad mládencům a pannám, jak dwa milující se z tohoto swěta loučili. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3482
 • Píseň o šesstiletém osiřelém děwčátku: aneb radostný Štědrý Wečer. Sepsal a wydal František Haiβ. Tisk Jana Spurného w Praze. 1856; Inv. č.: KNI 3483
 • Toužení po miláčkovi. Mrawný zpěw pro mládenci a panny. Sepsal František Haiβ. Tisk Jana Spurného w Praze. 1857; Inv. č.: KNI 3484
 • Nová píseň pod názvem: „Harfenice.“ Do tisku podala a nákladem M. Kantorová. Knihtiskárna Jana Spurného v Praze, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3486
 • Pode mlejnem nade mlýnem. Stará písnička na novou melodii mistra Kmocha. Pro hubofony odevšad sehnal a sestavil S. Laštovička. Tiskem Jul. Janů, 19. stol.; Inv.č.: KNI 3487
 • Nová píseň pod názvem: „O dráteníkovi.“ Nákladem a do tisku podala M. Tůmová. Tisk J. Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3490
 • Nová píseň pod názvem: „Láska milenky.“ Sepsáním a nákladem Arnošta Chládka. Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3491
 • Nová píseň nazvaná: „Unessená panna“. Tiskem a nákladem tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3492
 • Nová píseň pro mládence a panny, pod názvem: „Proč bychom se netěšili“. Tisk a náklad Jana Spurného, Praha, 19. stol.: Inv č. 3493
 • Nowá píseň pro mládenci a panny pod názvem: „Pod nassema okny roste oliva." Tiskem a nákladem Jos. Bergrowé w Litomyssli, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3496
 • Nowá píseň pod názvem: „Wěrnost.“ Sepsal František Wlček. Tisk náklad Jana Spurného w Praze. 1867; Inv. č.: KNI 3498
 • Píseň poutnická. Wydal Frantissek Sibera, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3499
 • Wděčná památka zemřelým rodičům a dobrodincům. Tisk a náklad B. Stýbla w Praze. 1867; Inv. č.: KNI 3506
 • Wděčná památka zemřelým rodičům a dobrodincům. Tiskem a nákladem B. Stýbla w Praze, 19. stol;  Inv. č.: KNI 3518
 • Píseň nowá. Wypověwený wdowec. Weselý zpěw. W Praze. 1847; Inv. č.: KNI 3559
 • Píseň nowá, aneb smutné loučení k smrti se ubírajícího mládence se swou nejmilegssi. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3562
 • Nowá píseň mládencům a pannám k wýstraze wydaná. Tiskem Aloisa Josefa Lndfrasa. W Jindřichowě  Hradci, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3568
 • Swětská píseň o Mysliwečku. Tiskem Aloisa Josefa Landfrasa w Praze. 1848; Inv. č.: KNI 3572
 • Nowá píseň pro mládenci a panny. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3573
 • Nowý zpěw, aneb nářek milého. Tiskem Aloisa Landfrasa. W Jindřichowu Hradci. 1850; Inv. č.: KNI 3575
 • Píseň o pyssných slečinkách. U Bedřicha Stýbla. W Praze. 1849; Inv. č.: KNI 3576
 • Mrawný zpěv pro ctnostné mládenci a panny o krásné Pepince. Tisk Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hradci. 1857; Inv. č.: KNI 3579
 • Nowá píseň o weselí garním. Tisk Al. Landfrasa w Jindřichowě Hradci. 1857; Inv. č.: KNI 3580
 • Jemná píseň o sličném mlynáři. Sepsal a vydal František Haiβ. Tisk Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hradci. 1856; Inv. č.: KNI 3581
 • Hrdliččin zpěw. Píseň weselá pro mládence a panny česko-morawské. Pohořelský. Tiskem Aloisa Josefa Landfrasa. W Jindřichowě Hraci. 1856; Inv. č.: KNI 3582
 • Píseň aneb rozloučení se s pannou. Tisk St. Pospissila w Chrudimi. 1861; Inv. č.: KNI 3583
 • Nowá píseň pro mládenci a panny. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3587
 • Nowá píseň k polepssení wšeho lidstwa. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3591
 • Nowá píseň o smutném loučení mládence a panny. W Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3592
 • Welmi příkladná píseň, nassem milým wlastencům wěnované od Ftáčka.W Presspurku, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3594
 • Nowá píseň pro mládence a panny na swětlo wydaná. W Presspurku. 1846; Inv. č.: KNI 3598
 • Nowý zpěv Arnosstu a Běle, pro mládenci a panny. Tiskem Jana Spurného w Praze. 1862; Inv. č.: KNI 3601
 • Žertowná piseň o weselé zahradnici, pod názwem: „Jako gedna fiala.“Z tiskárny Jana Spurného w Praze. 1871; Inv. č.: KNI 360
 • Historická píseň pro mládenci a panny. Sepsal a na swůj náklad wydal Jin. Srnka. Tisk Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3604
 • Píseň pro nassi mládež, aneb: Nářek oklamaného milence. Sepsal a na swůj náklad wydal Frt. Haiβ. Z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3605
 • Nová píseň pro naší mládež, všem dívkám ku povšimnutí, O nevěrném milenci; Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3606
 • Jarní zpěw pro mládence a panny, Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3607
 • Přjkladná píseň o dwou milujících, aneb Zatwrzelost otce nad chudobou, pro wýstrahu milugicím wydána, Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3608
 • Truchleni pro milence, píseň pro panny a mládence, Náklad a wlastnost  Františka Haiβe, Tisk Jana Spurného w Praze, 1864; Inv. č.: KNI 3609
 • Kratochwilná píseň o děwčátkách z nyněgssi mody, Sepsal Frantssek Haiβ, Tisk Jana Spurného, w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 3610
 • Nová píseň pod názvem: Dwa kowáři w městě, Sepsal J. Procházka, Z tiskárny Jana Spurného, nákldem wlastním, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3611
 • Truchliwá píseň o dwou zamilowaných, kteří skrze bránění w lásce si žiwot wzali we wsy Libly (zpívá se jako: Samotinká sedím u okynka), Wlastnost, náklad a sepsání Františka Haiβe, knihtiskárna Wohrmanna, w Praze, 1864; Inv. č.: KNI 3613
 • Radost a náhlá žalost, píseň pro mladý swět, Vetterlovská knihtiskárna w Praze, 1856; Inv. č.: KNI 3614
 • Swětská piseň wssem mládencům a pannám, Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 1864; Inv. č.: 3615
 • Píseň pro mládence a panny pro ukrácení času, Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: 3616
 • Nová píseň o nevěrné lásce, Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, [s. d.]; Inv. č.: KNI 3618
 • Poměnka. Na české výtečníci (Zpívá se jako: „V samotě když sedívám a se soužím), Tisk Jana Spurného v Praze, 1862; Inv. č.: KNI 3619
 • Nejnovější popěvek: „To všecko musí na Krétu“, Sepsáním a nákladem Boži Nováka z Prahy, Tiskem Jul. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3620
 • Píseň „ Malá Rybářka“, Nákladem a sepsáním B. Noska, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3621
 • Písně Národní (3 díly): Tážete se, proč jsem Slovan / Sláva ti, vlasti má! / Praha má, Tisk Jana Spurného v Praze, 1862; Inv. č.: KNI 3626
 • Nová píseň pod názvem: „Vedle lesíka“, Sepsáním a nákladem Jos. Bendy, Tiskem; Inv. č.: KNI 3628
 • Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3628
 • Píseň „Osud lásky“, Sepsáním a nákladem Kateřiny Hovorkové, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3629
 • Píseň swětská pro dívky a hossi, Sepsal František Haiβ, Tiskem Antonín Renna, W Praze, 1858; Inv. č.: KNI 3631
 • Nová píseň pro mládence a panny. Sepsáním a nákladem Josefa Finka z Košíř, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3632
 • Nová píseň pro mládence a panny, Tisk a náklad Jana Spurného v Praze, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3633
 • Mrawná píseň pro ctnostnou mládež k newinnému wyražení, Sepsal Jan Wotrubec.
 • Tisk Jana Spurného w Praze, 1863; Inv. č.: KNI 3634
 • Nová píseň „ Šel jsem šumným hájem“, Sepsáním a nákladem Adély Zuzánkové z Kralup, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3636
 • Truchlozpěw, aneb Příklad manželům, Sepsal Frantissek Jakl, Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3637
 • Mrawná píseň wssem ctnostným nowo-manželům, Tiskem a skladem Al. Landfasa a syna w Jindřichowě Hradci, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3640
 • Nowá píseň: "Co bývalo gindy, a co ge nyní", Tisk Al. Landfrasa syna w Jindřichowě Hradci; 19. stol.; Inv. č.: KNI 3642
 • Příkladná píseň o marnosti nyněgssího swěta,[s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3645
 • Nowá píseň pro mládenci a panny, Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol. Inv. č.: KNI 3646
 • Nowá píseň nazwaná: Unessená panna, J. M. Kníže, Al. Landfrasa a syna w Jindřichowě Hrdci  a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3647
 • Nowý zpěw o zatwrzelosti lidské, tiskem w Skalici, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3653
 • Píseň nowá wšem sw. milowníkům na swětlo wydaná, tisk Aloisa Josefa Landfrasa, w Jindřichowě Hradci, 1851; Inv. č.: KNI 3712
 • Píseň nowá, příkladná, wšem horliwým posluchačům ku příkladu na swětlo vydaná, a tu nowě wytištěná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3733
 • Truchliwý zpěw swětu umírajícího mládence; w Pardubicích wytisstěná, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3759
 • Nowá píseň o swadebním weselí; [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3758
 • Žalostné loučení poutníka wracejícího se do domowu swého, tisk R. W. Medau v Praze, 1854; Inv. č.: KNI 3771
 • Nowá píseň mládencům a pannám k zpěwu wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3830
 • Nowá píseň mládencům a pannám, pro obweselení mysle a ukrácení času wydaná, 19. stol. wytisstená roku 1809; Inv. č.: KNI 3831
 • Píseň o posledním služebníku člowěka jménem Hrobařowi, w Pardubicích, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3832
 • Píseň nowá aneb: Smutné loučení k smrti se ubírajícího mládence se swou nejmilejší, u Josefy Elfenbergrowy, w Praze, 1799; Inv. č.: KNI 3833
 • Nowá píseň mládencům a pannám k wejstraze newěrnosti, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3834
 • Nowá píseň mládencům a pannám, pro obweselení mysle a ukrácení času, na swětlo wydaná, w Litomyssli wytisstená,1807; Inv. č.: KNI 3835
 • Nowá píseň mládencům a pannám, pro obweselení mysle, na swětlo wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3836
 • Večer - nowý zpěw, w Chrudimi u Josefa Kossiny, 1827; Inv. č.: KNI 3837
 • Nowá píseň mládencům a pannám k zpíwání wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3838
 • Nowá píseň mládencům a pannám, pro ukrácení chwíle a k obweselení mysle, na swětlo wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3839
 • Nowá píseň wssem kuřákům a ssňupákům obětowaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3840
 • Nowá píseň pro mládence a panny, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3842
 • Nowá píseň o dwouch zamilowaných, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3843
 • Píseň nowá o falessném milowání ženského pohlaví, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3844
 • Nowá píseň o marnosti swěta, wssem milowníkům k zpíwání na swětlo wydaná, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3848
 • Nová píseň pod názvem "Zajíček“, Sepsáním a nákladem Václ. Doubka z Košíř, Tisk Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9773
 • Žertowná píseň pro obweselení nassí mládeže, pod názwem: „Ztratila jsem Kagdu“, sepsáním a nákladem F. Haiβe, Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9606
 • Nová píseň pro mládence a panny, sepsáním nákladem Josefa Finka z Košíř, tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9774
 • Dwě nowé písně mládencům a pannám, w Těssíně, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9775
 • Historická píseň o knížeti Arnoštovi a Bělince a kněžně Anežce (Zpívá se jako „V samotě když sedím, a se soužím“), tisk Knapp Praha – Karlín, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9776
 • Píseň "Žežulka", sepsáním a nákladem M. Kantorové, knihtiskárna Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9777
 • Nová píseň pro mládence a panny, Nákladem Anny Procházkové, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9779
 • Nová píseň pro mládence a panny "Rychtářův domeček", sepsal Vincet Reš, Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9780
 • Časová píseň "Vždyť jsme jen jednou na světě!“, Sepsáním a nákladem Marie Kantorové, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9608
 • Nová píseň pro mládence a panny, Nákladem Anny Procházkové, Z tiskárny Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9781
 • Píseň "Za čtyrák", Sepsání a nákladem Ladislava Hájka, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9783
 • Nová píseň "Touha po vlasti", Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9784
 • Píseň pro mladý swět, sepsal a wydal Jan Fr. Kratochwíl, zpěwák Chrudimský,Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9785
 • Píseň "Nejde to!  Nechme to! ", Sepsáním a nákladem Marie Jiřiny, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9786
 • Nová píseň pod názvem:  "Turecká hudba", Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9787
 • Nová píseň pod názvem: "Každé děvče rádo hocha švarného", Nákladem Edvarda Paula ze Slaného, Tiskem Jůl. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9789
 • Píseň pro mládence a panny, pod názvem: "Když já libě spím", Nákladem A. Procházkovém, Tiskem Jana Sporného, v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9790
 • Nowá píseň pro mládenci a panny, nákladem vlastním, z tiskárny Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9791
 • Jemná píseň pro ctnostnou mládež k newynému wyražení, Tisk Jana Spurného, w Praze, 1859; Inv. č.: KNI 9792
 • Nová píseň pod názvem: "Čupr", sepsáním Š. F., Tisk a náklad J. Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9793
 • Touha lásky,  Mrawný zpěw pro newinou mládež, Vetterlowská knihtiskárna w Praze w Praze, 1856; Inv. č.: KNI 9794
 • Píseň "Co sedláci, co děláte.", Nákladem Eduarda Paula ze Slaného, Tiskem Jůlie Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9795

 

4) Historické

 • Historická píseň hraběti Fridolinu. Tiskem a nákladem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3436
 • Truchlivá píseň o welké powodni, která zuřila dne 26. května roku 1872 w Čechách. Tisk Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3441
 • Tajemství klássterní události Barbory Ubrynkové v klášteře bosích Karmelitánek v Krakowě. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3445
 • Historická píseň o hraběti Fridolinu. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: 3474
 • Truchlozpěv nad smrtí našeho milovaného otce a historiografa Českého Františka Palackého, nehynoucí památce jeho. Sepsal František Haiss. Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3475
 • Nová píseň Palackého nehynoucí památce jeho „Okolo Dunaje chodila“. Sepsáním a nákladem Julie Paluskové z Košetic. Tiskem Jul. Janů v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3476
 • Zpráva hawiřů o nedáwném wydobytí podzemniho chrámu Páně z pravěkuw na Moravě při dobýwání rudy mezi městečkem Sloupem a Němčicemi. Tisk Jana Spurného w Praze. 1863; Inv. č.: KNI 3488
 • Nová píseň o welkém swodnění dne 25. ledna 1846. W Praze. 1846; Inv. č.: KNI 3560
 • Nowá píseň o předpověděné zkáze království Českého. [s. l.]; 1848 Inv. č.: KNI 3584
 • Truchlozpěw nad smrtí hrdinského a zbožného císaře Maxmiliána aneb oučinek zrady (Nápěw; „Horo, horo wysoká gsi“), Tisk a náklad S. Pospíssila, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3622
 • Nowá píseň o předpowěděné zkáze králowstwí Českého, Tiskem wdody Táborowé, w Praze, 1848; Inv. č.: KNI 3652
 • Smutná a truchliwá píseň o hrozný rebelii w uherské zemi a we Wídni, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3688
 • Nowá píseň o předpowěděné zkáze královstwí Českého, [s. l.], 19. stol.; Inv. č.: KNI 3709
 • Potpourri na naše veliké, národní, důstojné Divadlo, Složil a všem pravým rodákům věnoval Jos. Teisinger, Tisk a náklad tiskárny Jan Spurného, v Praze, 1868; Inv. č.: KNI 9778
 • Chválozpěv Národa Českého, nákladem Marie Grundové, z tiskárny Jana Spurného, v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 9605
 • Píseň o wyznamenání a srdnatosti c. k. četnicta na přepadnutí Loupežníků we wysokých horách u Krainsku v roce 1855, Jan Stuβ z Jihlavy, Tisk Fr. Jeřábka w Slaném, 1858; Inv. č.: KNI 9782

 

5) Vojenské

 • Žalostné loučení rekruty do pole jdoucího se svými rodiči, též s přátely, se sestrami a bratry roku letošního. Sepsáním a vlastím nákladem Frt. Klana zpěváka z Hostomic. Tisk Jos. Zvikla v Mladé Boleslavi, 19. stol.;  Inv. č.: KNI 3446
 • Národní pomněnka na poswátné bogisstě, gež pěge rolník u Hradce Králowého. Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3469
 • Truchlivá píseň o jednom woginu, který sobě střelnou ránou život odňal. Tisk a náklad Josefa Zwikla w Mladé Boleslavi.  1873; Inv. č.: KNI 3472
 • Zpěv hrdinského wogína českého. Gesal Jan Kratochwíl, zpěwák Chrudímský. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.;  Inv. č.: 3473
 • Nová píseň vojenská. Sepsal Josef Benda. Tiskem a nákladem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3478
 • Nowá píseň. Loučení wojína od milenky. Tisk Jana Spurného w Praze.; Inv. č.: KNI 3485
 • Zpěw hrdinského wogína českého. Sepsal Jan Kratochvíl zpěwák Chrudímský. Tisk a náklad Jana Spurného w Praze, 19. stol.;Inv. č.: KNI 3494
 • Národní pomněnka na poswátné bogiště, gež pěge rolník u Hradce Králového. Tiskem Jana Spurného w Praze. Nákladem F. Haiβe, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3495
 • Národní pomněnka na poswátné bogiště, gež pěge rolník u Hradce Králového. Z tiskárny Jana Spurného w Praze. Nákladem F. Haiβe, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3497
 • Nowá píseň o nyněgssí wogně v Netalii. [s. l. ]. 1848; Inv. č.: KNI 3588
 • Loučení rekruty. w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3585
 • Píseň wogenská, Sepsal a na swůj náklad wydal W. Weselý w Nowé Wsi okresu Dobříšského,Tisk Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3612
 • Truchliwá píseň o wálečném hluku w Ewropě pro nasse občany, Nákladem a sepsáním Františka Haiβe, Tiskem Jana Spurného w Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3617
 • Píseň wěrného milence, an co wojín statně we Wlassích boguge, Wlastnost a sepsání Jana Wotrubce, Tisk Jana Spurného w Praze, 1862; Inv. č.: KNI 3624
 • Nová píseň pod názvem: Vojín na posvícení, Nákladem a sepsáním Jana Kratochvíla, Tiskem Jana Spurného v Praze, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3625
 • Píseň o Prusích, Složil Josef Jelínek harfeník z Prahy, Tiskem a skladem Al. J.  Landfrasa  syna w Jindřichowě Hradci a w Táboře, 19. stol.; Inv. č.: KNI 3641

Aktuálně

Paměti a rodinné kroniky online

26. 06. 2024 | Brandýs nad Labem

Na stránkách Databáze dějin všedního dne (DDVD) Historického ústavu AV ČR je možno procházet plné texty rodinných pamětí, kronik, vzpomínek apod. zachycujících každodennost zejména 19. a 20. století. Autoři webu se tímto způsobem snaží přilákat pozornost veřejnosti, odborných institucí i soukromých držitelů obdobných písemně zachycených vzpomínek.

I naše muzeum se snaží přispět zveřejněním u nás uchovávaných nebo od soukromníků průběžně získávaných písemných materiálů. Některé již nyní naleznete na webu muzea v sekci Publikace. U rozsáhlejších textů plánujeme jejich postoupení právě webu DDVD.

Zde je první vlaštovka - paměti Jana Fraňka narozeného roku 1884 v Dolínku, viz: https://ddvd.kpsys.cz/records/469bb545-fb10-4947-8df7-871c1bb8635c


Nabídka vyřazených knih

06. 10. 2022 | Brandýs nad Labem

Nabízíme odborným i veřejným knihovnám vyřazené publikace zdarma k převzetí. Seznam knih je ke stažení zde (seznam aktualizován 27. března 2024). Publikace jsou fyzicky dispozici v knihovně OMPv. Kontaktujte, prosím, Daniela Hrčku, osobu pověřenou správou knihovny, mail: daniel.hrcka@ompv


4. pokračování lhoteckého sborníku

20. 12. 2022 | Brandýs nad Labem

Před Vánoci 2023 vydala Obec Lhota ve spolupráci s naším muzeem již čtvrté pokračování sborníku Sedm okének do dějin Lhoty.

Číst dál...

Úspěšná studentská práce

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Další student brandýského gymnázia uspěl se svou prací v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Práce Adama Kadeřávka pojednávající o historii budovy gymnázia je ke stažení zde: "Proměny budovy brandýského gymnázia v čase". Materiály poskytlo mj. i naše muzeum prostřednictvím archivářky a knihovnice Evy Kryškové.


Selské brány našeho regionu

03. 01. 2024 | Brandýs nad Labem

Muzeum na podzim 2023 vydalo katalog téměř 200 historických klenutých selských bran z období cca 1780-cca 1880 v regionu brandýského Polabí.

Číst dál...