Celoroční otevírací doba

středa - neděle 10 - 12, 12:30 - 17 hod.

Vstupné

Individuální Hromadné
dospělí: 40 Kč
snížené: 20 Kč
dospělí
nad 6 osob: 20 Kč
  děti a důchodci
nad 6 osob: 10 Kč
 

rodinné: 60 Kč

Všechny zde uvedené publikace můžete zakoupit v našem E-SHOPU.

Karin Pátrová
Řemeslnické cechy v Brandýse nad Labem. Polovina 16. – polovina 19. století

 remeslne cechy brandys  

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2010, 108 s., ISBN 978-80-903985-9-7

Publikace se zabývá dosud nezpracovanou problematikou brandýských cechů a mapuje jejich vývoj od počátků až do zrušení, tedy v průběhu 300leté existence. Vedle postižení obecného vývoje cechovních korporací v Čechách se stěžejní část publikace věnuje jednotlivým brandýským cechům v oblasti potravinářských, oděvních, kovodělných, dřevozpracujících a stavebních oborů. Publikace si všímá jejich dějinného vývoje, skladby, povinností členů i běžných problémů. Základem pro toto zpracování se stalo podrobné studium dochovaných archivních pramenů i hmotných pramenů muzejní povahy, což umožnilo komplexněji zpracovat sledované téma. Textová část je doplněna četnými fotografiemi cechovních předmětů a archiválií, které mimo jiné přibližují cechovní patrony a cechovní symboliku. Ukázka knihy (pdf, 788 kB)

 

Karin Pátrová
Stará Boleslav a její místo v českých církevních dějinách. Sv. Václav – kapitula – paládium

 Stara Boleslav

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 74 s., ISBN 978-80-903985-5-9

Kniha přibližuje tři zásadní události, které se odehrály ve Staré Boleslavi a zaujímají důležité místo v českých církevních dějinách. Začíná na úsvitě českých dějin a uzavírá se v baroku, kdy sláva Staré Boleslavi vrcholí.

První část publikace je věnována životu a smrti prvního českého světce a zemského patrona sv. Václava a jeho rodině. V další kapitole autorka, která se dlouhodobě zabývá problematikou kolegiátních kapitul, seznamuje čtenáře se vznikem, majetkovým zázemím a vnitřním životem staroboleslavské kapituly, již založil před polovinou 11. století kníže Břetislav u nově postaveného kostela sv. Václava. Poslední část publikace je věnována mariánskému kultu, který ve Staré Boleslavi zosobňuje drobný kovový reliéf Madony, známý jako paládium české země.


 

Milan Pátra
Brandýské Polabí v kresbách Zdeňka Gutwirtha. Lidová architektura na Brandýsku

 Brandyska polabi

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 101 s., vložena 1 mapa, ISBN 978-80-903985-5-9

Formou perokreseb je představena lidová architektura z dvacátých a třicátých let minulého století. Text knihy obsahuje životopis, stručnou charakteristiku regionu a dobový článek od autora perokreseb. Obrazová část se skládá ze 70 perokreseb Zdeňka Gutwirtha, které jsou opatřeny názvem obcí a datací. Pro snadnější orientaci jsou v knize umístěny dvě mapy, z nichž jedna je volně vložena. Kniha je určena jak pro odbornou veřejnost (etnografy, pracovníky památkové péče, historiky umění), tak i pro laickou veřejnost. Protože je vedle českého textu souběžně vložen anglický text, publikace může oslovit i zahraniční turisty.

 

František Pubal
Kronika Sluzská. Dějiny obcí: Sluhy, Mratín, Velký Brázdim, Malý Brázdim, Nový Brázdim a Podháje

 Kronika Sluzka

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2009, 2. vydání, 174 s., ISBN 978-80-903985-7-3

Reedice kroniky služského faráře Františka Pubala, sepsané v roce 1911, přibližuje historii obce Sluhy a okolí.

Všímá si dějin služského kostela a jeho kněží, škol a učitelů v obcích Sluhy a Velký Brázdim, držitelů gruntů v popisovaných vesnicích či průmyslových podniků v Mratíně – pivovaru, továrny na kovové zboží, cukrovaru.

Na závěr jsou připojeny skladby obecních rad a seznamy učitelů ve sledovaných vsích z přelomu 19. a 20. století či přehled místních spolků.

Publikace je doplněna doslovem Petra Kukala.

 

Jan Králík
Hudebníci v brandýském Polabí

 Hudebnici v Brandyskem polabi

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Oblastní muzeum Praha-východ, 2008, 127 s., ISBN 80-903771-1-4

Publikace, jež vyšla jako třetí díl v řadě učebních pomůcek Hlas domova, zachycuje širokou oblast duchovního a světského umění od prvních psaných zmínek o zpěvu a zvonech až k pomezí dechových orchestrů a jazzu.

K umělcům ve hře na hudební nástroje či ve zpěvu připojuje i tanečníky a tanečnice baletu, režiséry a choreografy hudebních scénických děl a hudební spisovatele.

Publikace si všímá umělců zejména ze Staré Boleslavi, Brandýsa nad Labem, Lázní Toušení a Čelákovic, ale i z širšího okolí.

 

Vladimír Loyda, Milan Novák
František Xaver Procházka. Malíř zvířat a Polabí

 Frantisek Xaver Prochazka

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Oblastní muzeum Praha-východ, 2008, 71 s., ISBN 80-903771-0-6

Kniha pojednává o akademickém malíři Františku Xaveru Procházkovi. Jak už z podnázvu vyplývá, jeho doménou byla zvířata, ať cizokrajná či domácí, a krajina.

V prvně jmenované oblasti se jeho tvorba promítla i do školních obrazů. Zde zaujal jedno z nejpřednějších míst co do počtu realizovaných prací.

Ve volné tvorbě zachycoval hlavně brandýské Polabí, kam se rád vracel po celý život. Vedle bohatého obrazového materiálu je součástí publikace i soupis jeho díla uloženého v Oblastním muzeu Praha-východ a v Muzeu Komenského v Přerově.

 

Justin Václav Prášek
Brandejs nad Labem. Město, panství i okres III

 Brandys n. L Mesto panstvi okres

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Oblastní muzeum Praha-východ, 2007, 2. vydání, 886 s., ISBN 978-80-903985-1-1

Nové vydání 3. části rozsáhlého historiografického díla regionu J. V. Práška z počátku 20. století zachycuje vývoj rozsáhlého okolí Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi.

Velká část je věnována dějinám Staré Boleslavi od nejstarších dob po autorovu současnost, včetně církevních dějin.

Čtenáři se dále mohou seznámit kupříkladu s historickým popisem Čelákovic, Kostelce nad Labem, Dřevčic, Svémyslic, Jiren, Nehvizd, Skorkova, Kostelního Hlavna, Všetat, Lobkovic, Kojetic, Líbeznic, Třeboradic, Sluh, Vinoře a dalších.

Aktuálně